Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13, 26 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Twoich danych osobowych w ramach PW Olenderek Spółka Cywilna są:

Damian Olenderek, ul. M. Reja 3/7 63-300 Pleszew, tel. 505 987 084, e-mail: domel795@wp.pl oraz Sebastian Olenderek, tel. 506 109 884

 1. Współadministratorzy wspólnie administrują Twoimi danymi osobowymi w następujących celach:
  • w celu zrealizowania umowy lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • w celu zrealizowania umowy gwarancyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Tobą a Współadministratorami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty realizujące dla nas usługi księgowe, informatyczne, firmy wysyłkowe oraz podmioty upoważnione z mocy prawa.
 3. Planujemy przechowywać Twoje dane przez okres:
  • w przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarto umowę, a w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane na czas ważności oferty, nie dłużej niż 2 lata,
  • w przypadku realizacji procedury gwarancyjnej będziemy przetwarzać Twoje dane przez ustalony okres gwarancji,
  • w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat.
 4. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będą możliwe.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych również informujemy, że:
  • Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
  • Współadministratorzy przechowują wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.
  • Współadministratorzy nie przekazują Twoich danych osobowych poza EOG.
  • Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także osoby zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.
  • Współadministratorzy zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Współadministratorzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zapewniają:
   • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych;
   • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
   • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania;
   • w miarę potrzeb i możliwości Współadministratorzy zobowiązują się do stosowania, tam gdzie ryzyko tego wymaga pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych.
  • Współadministratorzy mogą powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO, w szczególności wymogów art. 28 RODO.
 9. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz kontaktować się bezpośrednio z Współadministratorami. Osobą, z którą możesz się komunikować w zakresie realizacji Twoich praw jest:
  • Damian Olenderek, z którym możesz się kontaktować pod adresem e-mail: domel795@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: 505 987 084